Bevorderingsrichtlijnen en pta

Bevorderen
Voor bevordering naar 5 havo geldt de examennorm, zie PTA.
 

Richtlijnen voor bevordering
(schooljaar 2017 2018)

De overgangsnormen heten formeel 'richtlijnen'; ze bevatten de eisen waaraan voor overgang naar een volgend leerjaar moet worden voldaan. Het begrip 'richtlijnen' impliceert dat een docentenvergadering ervan kan afwijken als ze dat noodzakelijk vindt. Wanneer een leerling niet in de categorie 'bevorderen' valt, maar ook niet in die van 'niet bevorderen', bespreekt de vergadering het al of niet overgaan van deze leerling. Een leerling kan geen rechten ontlenen aan beslissingen die genomen zijn t.a.v. andere leerlingen.

Tekorten
Tekorten in het jaarcijfer worden als volgt berekend:
het cijfer: 5 = 1 tekort
het cijfer: 4 = 2 tekorten
de cijfers: 3 , 2 , 1= 3 tekorten

Doubleren
Doubleren in de brugklas is niet mogelijk. Slechts in zeer bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) kan op deze regel een uitzondering worden gemaakt.

Voor alle klassen geldt:

  • een leerling mag een leerjaar niet voor de tweede maal doubleren;
  • een leerling mag niet twee opeenvolgende leerjaren doubleren;
  • wij verwachten van de leerlingen een gepaste inspanning voor hun studie.
  • voorwaardelijk bevorderen wordt als regel niet gehanteerd

Als hieraan niet voldaan wordt, ontvangen de betreffende leerlingen en hun ouders tijdig bericht.
In het uiterste geval kan een gebrek aan inzet, gevoegd bij een gebrek aan voldoende resultaten, leiden tot een verbod op doubleren in dat betreffende jaar in die afdeling.


 

Vanuit klas 4H
CKV is het eerste vak dat opgenomen wordt in het zgn. combinatiecijfer. Het eindcijfer telt mee in onderstaande regeling.
De leerling is bevorderd indien hij niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) heeft voor de eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde en wordt voldaan aan de voorwaarde dat de vakken LO en godsdienst beoordeeld zijn als “voldoende” of “goed” en indien de eindcijfers voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • alles 6 of hoger òf
  • één 5 en de rest 6 of hoger òf
  • één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0 of hoger òf
  • twee keer 5 + de rest 6 of hoger en het gemiddelde is 6,0 of hoger
  • één 5 en één 4 + de rest 6 of hoger en het gemiddelde is 6,0 of hoger

Voor de leerling die geen wiskunde heeft geldt dat hij niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) heeft voor de eindcijfers Nederlands en Engels.