financiën

Financiën

Boeken
Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid een compleet boekenpakket te bestellen bij de firma Iddink te Ede. Sommige boeken moeten aangeschaft worden en blijven in uw bezit, zoals een bijbel of een woordenboek. De boekenpakketten worden gratis afgeleverd op het huisadres. De boeken krijgt u in bruikleen voor het gehele schooljaar. De leverancier vraagt hiervoor, namens de school, een borgsom van €75. Voor het vragen van de borg heeft de school een overeenstemming bereikt met de MR. Mocht het betalen van een borg problematisch zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze administratie.

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt voor iedere leerling een bijdrage van de rijksoverheid. Deze bijdrage is bestemd voor het verzorgen van de lessen en wat daarmee samenhangt, zoals de inrichting van lokalen, schoonmaak van het gebouw, verwarming, etc. De school organiseert daarnaast nog zaken die niet tot het onderwijs gerekend worden, maar die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind, zoals bijvoorbeeld de ouderavonden met externe sprekers.
Ook vinden wij dat kinderen die meer kunnen, uitgedaagd moeten worden om hun talenten te benutten. Kinderen die tijdelijk wat meer moeite hebben om bij te blijven in de klas moeten extra ondersteuning krijgen. De school organiseert daartoe activiteiten en heeft een begeleidingsstructuur zonder dat hiervoor aan ouders kosten in rekening worden gebracht. Tenslotte heeft de school een groot aantal voorzieningen ten behoeve van alle leerlingen die niet uit de rijksbegroting betaald worden.
Bijvoorbeeld:
• begeleiding door schoolpsycholoog
• begeleiding door remedial teacher
• meer computers dan mogelijk met de rijksbekostiging 
• deelname aan wedstrijden
• mediatheek
• muziekavonden
• toneelavonden

Van de ouders vragen wij voor het in stand houden van die activiteiten een bijdrage op vrijwillige basis. Met instemming van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad is de vrijwillige bijdrage die de school hiervoor vraagt aan de ouders vastgesteld op €60,00 per leerling.

Overige bijdragen
Daarnaast maakt de school jaarlijks kosten voor zaken die niet door het rijk worden vergoed, maar in onze ogen wel noodzakelijk zijn voor het onderwijsproces. Deze kosten zijn afhankelijk van het leerjaar en de opleiding van uw kind.

U ontvangt een e-mail met een betalingsverzoek. U heeft dan de keuze om de factuur met Ideal te betalen of om zelf het bedrag over te boeken. We hopen dan ook dat we uw e-mailadres (hebben) mogen ontvangen, zodat we de facturen, maar ook andere belangrijke informatie, aan u kunnen mailen. Indien uw e-mailadres niet bij ons bekend is, ontvangt u van ons een factuur per post.

Excursies/reizen naar het buitenland
Voor excursies/reizen naar het buitenland wordt aan de ouders apart toestemming gevraagd voor deelname. Tegelijk met dit verzoek om toestemming te verlenen zullen we u ook voor deze activiteiten apart een betalingsverzoek via uw e-mailadres of per post sturen.
 

Kluisjes
De brugklasleerlingen betalen vanaf schooljaar 2021/2022 een bedrag van €30,- voor de huur van een kluisje gedurende de gehele schoolcarrière. De huidige leerlingen, vanaf leerjaar 2, betalen €5,- per jaar voor de huur van een kluisje. Deze bedragen zullen in rekening worden gebracht middels een factuur. Deze bedragen zullen in rekening worden gebracht middels een factuur.

Tegemoetkomingen

Tegemoetkoming ouders 
De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken.

Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij DUO. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp: 
- Gemeente Eindhoven
- Stichting Leergeld
- Jeugdcultuurfonds
- Jeugdsportfonds

Tegemoetkoming scholieren
Als je 18 jaar of ouder bent, kun je bij DUO een tegemoetkoming scholieren aanvragen. De voorwaarden voor de regeling staan in een brochure en zijn samen met de aanvraagformulieren verkrijgbaar via DUO of bij het decanaat van de school. Klik op de volgende link voor meer informatie.