financiën

Financiën

Boeken
Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid een compleet boekenpakket te bestellen bij de firma Iddink te Ede. Sommige boeken moeten aangeschaft worden en blijven in uw bezit, zoals een bijbel of een woordenboek. De boekenpakketten worden gratis afgeleverd op het huisadres. De boeken krijgt u in bruikleen voor het gehele schooljaar. De leverancier vraagt hiervoor, namens de school, een borgsom van €75. Voor het vragen van de borg heeft de school een overeenstemming bereikt met de MR. Mocht het betalen van een borg problematisch zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze administratie.

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage
Van de ouders vragen wij voor het in stand houden van die activiteiten een bijdrage op vrijwillige basis. Dit wil zeggen dat het niet betalen van de bijdrage niet leidt tot uitsluiting van de voorzieningen. Uiteraard is het alleen mogelijk deze voorzieningen te blijven verzorgen zolang er voldoende ouders deze bijdrage vrijwillig voldoen. Met instemming van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad is de vrijwillige bijdrage die de school hiervoor vraagt aan de ouders vastgesteld op €75,00 per leerling. Van dit bedrag wordt €15,00 euro gereserveerd voor een solidariteitsfonds waarmee kosten gedekt kunnen worden voor leerlingen van wie de ouders onderstaande bijdragen niet kunnen voldoen. Hieronder leest u over de inventarisatie van de betalingsbereidheid, door dit solidariteitsfonds hoeft het percentage betalende ouders minder hoog te zijn om een activiteit door te laten gaan.

Overige bijdragen
Naast bovengenoemde voorzieningen maakt de school jaarlijks kosten voor zaken die niet door het rijk worden vergoed, maar in onze ogen wel noodzakelijk zijn voor het onderwijsproces. Deze kosten zijn afhankelijk van het leerjaar en de opleiding van uw kind, zoals bijvoorbeeld het brugklaskamp. Ook voor deze activiteiten is de bijdrage vrijwillig. Een leerling wordt niet uitgesloten als ouders de bijdrage niet kunnen voldoen. We hebben hier uiteraard wel voldoende betalende ouders voor nodig om een activiteit rendabel te organiseren. Daarom sturen wij u eerst een mail om de betalingsbereidheid te peilen. Als die groot genoeg is gaan we de activiteit organiseren en ontvangt u een e-mail met een betalingsverzoek. U heeft dan de keuze om de factuur met Ideal te betalen of om zelf het bedrag over te boeken. We hopen dan ook dat we uw e-mailadres (hebben) mogen ontvangen, zodat we de facturen, maar ook andere belangrijke informatie, aan u kunnen mailen. Indien uw e-mailadres niet bij ons bekend is, ontvangt u van ons een factuur per post, u kunt dan het bedrag zelf overboeken.

Excursies/reizen naar het buitenland
Voor excursies/reizen naar het buitenland wordt aan de ouders apart toestemming gevraagd voor deelname, en ook hier wordt eerst de betalingsbereidheid gepeild. Wanneer deze groot genoeg is om een excursie/reis door te laten gaan zullen we u ook voor deze activiteiten apart een betalingsverzoek via uw e-mailadres of per post sturen.

Kluisjes
De brugklasleerlingen betalen vanaf schooljaar 2021/2022 een bedrag van €30,- voor de huur van een kluisje gedurende de gehele schoolcarrière. De huidige leerlingen, vanaf leerjaar 2, betalen €5,- per jaar voor de huur van een kluisje. Deze bedragen zullen in rekening worden gebracht middels een factuur. Deze bedragen zullen in rekening worden gebracht middels een factuur.

Tegemoetkomingen

Tegemoetkoming ouders 
De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken.

Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij DUO. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp: 
- Gemeente Eindhoven
- Stichting Leergeld
- Jeugdcultuurfonds
- Jeugdsportfonds

Tegemoetkoming scholieren
Als je 18 jaar of ouder bent, kun je bij DUO een tegemoetkoming scholieren aanvragen. De voorwaarden voor de regeling staan in een brochure en zijn samen met de aanvraagformulieren verkrijgbaar via DUO of bij het decanaat van de school. Klik op de volgende link voor meer informatie.