financiën

Boeken
Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid een compleet boekenpakket te bestellen bij de firma Iddink te Ede. Sommige boeken moeten aangeschaft worden en blijven in uw bezit, zoals een woordenboek. De boekenpakketten worden gratis afgeleverd op het huisadres. De boeken krijgt u in bruikleen voor het gehele schooljaar. De leverancier vraagt hiervoor, namens de school, een borgsom van €75. Voor het vragen van de borg heeft de school een overeenstemming bereikt met de MR. Mocht het betalen van een borg problematisch zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze administratie.

Ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel belangrijk vinden voor de school, het onderwijs en de algemene ontwikkeling van onze leerlingen. We willen kinderen met veel talenten graag extra uitdagen en daarnaast bieden we ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben om bij te blijven in de klas. Daarnaast zijn er nog allerlei buitenschoolse activiteiten die worden aangeboden. Al deze zaken kunnen wij toch aanbieden dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. Met nadruk willen wij erop wijzen dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dit wil zeggen dat het niet betalen van de bijdrage niet leidt tot uitsluiting van de voorzieningen.

Uiteraard is het alleen mogelijk deze voorzieningen te blijven verzorgen zolang er voldoende ouders deze bijdrage vrijwillig voldoen. Met instemming van de oudergeleding uit de medezeggenschapsraad vragen wij de ouders met ingang van schooljaar 2023-2024 een richtbedrag van €25,00 per leerling (voorheen was het bedrag €75,00 per leerling). Van dit bedrag wordt ook een deel gereserveerd voor een solidariteitsfonds waarmee kosten gedekt kunnen worden voor leerlingen van wie de ouders bepaalde bijdragen niet kunnen voldoen. Het staat alle ouders vrij dit richtbedrag te betalen, zoals eerder gezegd bent u dit niet verplicht en levert niet betalen geen uitsluiting op. Uiteraard kunt u ook, indien mogelijk en gewenst, een hoger bedrag overmaken om zo de school te ondersteunen om dit soort waardevolle activiteiten te blijven organiseren. 

Overige bijdragen
Naast bovengenoemde voorzieningen maakt de school jaarlijks kosten voor zaken die niet door het rijk worden vergoed, maar in onze ogen wel noodzakelijk zijn voor het onderwijsproces. Deze kosten zijn afhankelijk van het leerjaar en de opleiding van uw kind, zoals bijvoorbeeld het brugklaskamp. Ook voor deze activiteiten is de bijdrage vrijwillig. Een leerling wordt niet uitgesloten als ouders de bijdrage niet kunnen voldoen. We hebben hier uiteraard wel voldoende betalende ouders voor nodig om een activiteit rendabel te organiseren. Daarom sturen wij u eerst een mail om de betalingsbereidheid te peilen. Als die groot genoeg is gaan we de activiteit organiseren en ontvangt u een e-mail met een betalingsverzoek. We hopen dan ook dat we uw e-mailadres (hebben) mogen ontvangen, zodat we de facturen, maar ook andere belangrijke informatie, aan u kunnen mailen.

Excursies/reizen naar het buitenland
Voor excursies/reizen naar het buitenland wordt aan de ouders apart toestemming gevraagd voor deelname, en ook hier wordt eerst de betalingsbereidheid gepeild. Wanneer deze groot genoeg is om een excursie/reis door te laten gaan zullen we u ook voor deze activiteiten apart een betalingsverzoek via uw e-mailadres sturen. 

Kluisjes
Door de gewijzigde wet op de vrijwillige ouderbijdrage zal er niet langer een bijdrage gevraagd worden voor het gebruik van een kluisje. De brugklasleerlingen kunnen aan het begin van het schooljaar kenbaar maken of zij hier gebruik van willen maken. De overige leerlingen hebben dit al eerder gedaan, mochten zij niet langer gebruik willen maken van hun kluisje dan kunnen zij dit eveneens aangeven.

Tegemoetkomingen
Tegemoetkoming ouders 
De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken.

Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij DUO. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp: 
- Gemeente Eindhoven
- Stichting Leergeld
- Jeugdcultuurfonds
- Jeugdsportfonds

Tegemoetkoming scholieren
Als je 18 jaar of ouder bent, kun je bij DUO een tegemoetkoming scholieren aanvragen. De voorwaarden voor de regeling staan in een brochure en zijn samen met de aanvraagformulieren verkrijgbaar via DUO of bij het decanaat van de school. Klik op de volgende link voor meer informatie.