havo

Op de havo-afdeling van het Huygens wordt gewerkt aan de intrinsieke motivatie van de leerling: vanuit het persoonlijke doel dat de leerling zich stelt. Dit kunnen doelen zijn op de korte termijn: bijvoorbeeld het behalen van een overgangsbewijs naar 3 havo, het op tijd inleveren van werkstukken. Met de leerling wordt bekeken welke stappen nodig zijn om doelen te behalen en vervolgens wordt de leerling daarin gevolgd en begeleid.

Naarmate de leerlingen ouder worden, wordt hier steeds intensiever op ingezet, onder andere vanuit het decanaat: het streeft ernaar, met de duidelijke ondersteuning van de mentor, de leerling vanuit zijn persoonlijke motivatie voor te bereiden op de stap naar het HBO. De mentor heeft in dit proces de taak om leerlingen hun kwaliteiten te laten ontdekken. De leerling kiest vanuit interesse en kwaliteit voor de vervolgopleiding.
 

Kernpunten
Voor onderwijs op havo zijn vier belangrijke kernpunten afgesproken.

Het eerste kernpunt is pedagogisch klimaat: persoonlijk contact en gezien worden zijn de kern van het klimaat. Accepteren van elkaar, het respecteren van elkaar en bouwen aan een positieve groepsdynamiek staan centraal bij alle activiteiten. Vanuit een positieve groepsdynamiek, met oog voor wat de leerling beweegt, zal de havist het beste uit zichzelf halen. Mentoren hebben hierin een duidelijke functie: zij staan dicht bij de leerling en de groep.

Het tweede kernpunt is het stellen van eisen. Er zijn duidelijke afspraken tussen de leerlingen, docenten, de mentoren en de conrector. Deze duidelijke afspraken zorgen ervoor dat de leerling doet wat hij moet doen en dat hij daarin verantwoordelijkheid kan nemen. De verantwoordelijkheid van het leerproces wordt, vanuit de persoonlijke doelen van de leerling, onder begeleiding bij de leerling gelegd.

Het derde kernpunt zijn reflectiemomenten. Bij veel vakken worden er naast normatieve toetsen ook formatieve toetsen gegeven, om zo het leerproces beter in beeld te krijgen en waar nodig het leerproces bij te stellen. Door reflectiemomenten leert de leerling verantwoordelijkheid te nemen, voor wat nog gedaan moet worden, omdat het inzichtelijk gemaakt wordt.

Het vierde kernpunt is de didactische aanpak. De lessen hebben een duidelijke structuur, waarbij praktische verwerking van de lesstof centraal staat. Voor de praktische verwerking worden gevarieerde werkvormen gebruikt. Huiswerkattitude is startpunt van het onderwijs, daar wordt duidelijk op ingestoken.