medezeggenschap

Medezeggenschapsstructuur
Binnen het overkoepelende Christiaan Huygens College is er een medezeggenschapsraad waarin alle drie de locaties zitting hebben. In deze MR zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. Per locatie is er ook een medezeggenschapsraad: de deelraad. Vanaf schooljaar 2016-2017 is de deelraad voor het Huygens Lyceum een officieel orgaan. In de deelraad hebben vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen zitting. Dit is een verdubbeling van het aantal leden ten opzichte van de situatie van vorig jaar, omdat de deelraad toen nog onder de vleugels van de MR opereerde.

Deelraad Huygens Lyceum
In de deelraad komen zaken aan de orde op het gebied van onder andere onderwijsbeleid, de lessentabel, personeelsbeleid, huisvesting, zorg, veiligheid, benoemen van bestuurders/schoolleiders, taakbeleid, nascholingsbeleid. Op sommige zaken heeft de deelraad instemmingsrecht, op andere zaken adviesrecht en op weer andere alleen informatierecht. De deelraad vergadert eens in de zes à acht weken. In de tweede helft van de vergadering schuift de rector aan. In de deelraad vertegenwoordigen de volgende mensen van het Huygens Lyceum de school vanaf 1 september 2017:

Personeelsgeleding:

 • Christine Brackmann (voorzitter)
 • Wim van Schijndel (secretaris)
 • Carin Jansen
 • Femke van Wel

Oudergeleding:

 • Gerrit ten Bolscher 
 • Brigit Kole

Leerlinggeleding:

 • Merlijn van Wijngaarden
 • Linde van de Koolwijk
 • Hidde van Luenen

Medezeggenschapsraad voor de drie locaties
In de overkoepelende MR komen vergelijkbare zaken aan de orde als in de deelraad, maar dan alleen die zaken die voor de drie locaties gelden: het financieel jaarverslag, de begroting, algemeen personeelsbeleid, huisvestingszaken, et cetera. In de MR hebben twee personeelsleden van elke locatie zitting en verder één ouder en één leerling. De ouder- en leerlingposities mogen vervuld worden door twee ouders en leerlingen, zodat er meer overleg mogelijk is. Bij stemmingen hebben zij één stem.
In de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de volgende mensen onze school vanaf 1 september 2017:

Personeelsgeleding:

 • Frits Timmermans (Frits Philips lyceum-mavo, voorzitter)
 • Christine van den Boom (Frits Philips lyceum-mavo)
 • Wim van Schijndel (Huygens Lyceum, secretaris)
 • Christine Brackmann (Huygens Lyceum)
 • Gerry Diederen (Olympia)
 • John Casteleijn (Olympia)

Oudergeleding:

 • Gerrit ten Bolscher (namens Huygens Lyceum) 
 • Romana Verstraeten (namens Frits Philips lyceum-mavo)
 • Arnaud van der Steen (namens Frits Philips lyceum-mavo)
 • Loubna E-lasrie (namens Olympia)

Leerlinggeleding:

 • Lois Vriens (namens Frits Philips lyceum-mavo) 
 • Ingmar Jansen (namens Frits Philips lyceum-mavo) 
 • Merlijn van Wijngaarden (namens Huygens Lyceum)  
 • Linde van de Koolwijk (namens Huygens Lyceum) 
 • Vacature voor Olympia

Voor de leerlingengeleding geldt dat er officieel slechts 1 vertegenwoordiger is. Omdat blijkt dat leerlingen wat vaker moeten afzeggen voor de vergaderingen is besloten in de praktijk een locatie desgewenst twee leerlingen te laten kiezen. Als de eerste officiële vertegenwoordiger er niet is, wordt de andere leerling geacht te zijn gemandateerd. Bij een conflict tussen de leerlingen geldt de stem van de officiële vertegenwoordiger van de geleding.