medezeggenschap

Medezeggenschapsstructuur
Binnen het overkoepelende Christiaan Huygens College is er een medezeggenschapsraad waarin alle drie de locaties zitting hebben. In deze MR zitten vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. Per locatie is er ook een medezeggenschapsraad: de deelraad. Vanaf schooljaar 2016-2017 is de deelraad voor het Huygens Lyceum een officieel orgaan. In de deelraad hebben vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen zitting. Dit is een verdubbeling van het aantal leden ten opzichte van de situatie van vorig jaar, omdat de deelraad toen nog onder de vleugels van de MR opereerde.

Deelraad Huygens Lyceum
In de deelraad komen zaken aan de orde op het gebied van onder andere onderwijsbeleid, de lessentabel, personeelsbeleid, huisvesting, zorg, veiligheid, benoemen van bestuurders/schoolleiders, taakbeleid, nascholingsbeleid. Op sommige zaken heeft de deelraad instemmingsrecht, op andere zaken adviesrecht en op weer andere alleen informatierecht. De deelraad vergadert eens in de zes à acht weken. In de tweede helft van de vergadering schuift de rector aan. In de deelraad vertegenwoordigen de volgende mensen van het Huygens Lyceum de school vanaf 1 september 2016:

Personeelsgeleding:

 • Christine Brackmann (voorzitter)
 • Wim van Schijndel (secretaris)
 • Twee vacatures i.v.m. verdubbeling aantal leden van de deelraad

Oudergeleding:

 • Gerrit ten Bolscher (namens RAC) 
 • Eén vacature i.v.m. verdubbeling aantal leden van de deelraad

Leerlinggeleding:

 • Robbert van den Krommenacker (namens RAC)
 • Eén vacature i.v.m. verdubbeling aantal leden van de deelraad

Zodra de vacatures zijn ingevuld, wordt dit bekend gemaakt via de website.

Medezeggenschapsraad voor de drie locaties
In de overkoepelende MR komen vergelijkbare zaken aan de orde als in de deelraad, maar dan alleen die zaken die voor de drie locaties gelden: het financieel jaarverslag, de begroting, algemeen personeelsbeleid, huisvestingszaken, et cetera. In de MR hebben twee personeelsleden van elke locatie zitting en verder één ouder en één leerling. De ouder- en leerlingposities mogen vervuld worden door twee ouders en leerlingen, zodat er meer overleg mogelijk is. Bij stemmingen hebben zij één stem.
In de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigen de volgende mensen onze school vanaf 1 september 2016:

Personeelsgeleding:

 • Frits Timmermans (Frits Philips lyceum-mavo, voorzitter)
 • Christine van den Boom (Frits Philips Lyceum en mavo)
 • Wim van Schijndel (Huygens Lyceum, secretaris)
 • Christine Brackmann (Huygens Lyceum)
 • Mariëlle Nollen (Olympia)
 • John Casteleijn (Olympia)

Oudergeleding:

 • Gerrit ten Bolscher (namens Huygens Lyceum) 
 • Romana Verstraeten (namens Frits Philips Lyceum en mavo)
 • vacant Olympia 

Leerlinggeleding:

 • Steven Elders (namens Frits Philips Lyceum en mavo) 
 • Robbert van den Krommenacker (namens Huygens Lyceum)  
 • Maryam Nourzai (namens Olympia) 
 • Sofi Kotis (namens Olympia)