ondersteuning

Uitgangspunten
Elke leerling die op onze locatie diplomeerbaar is, is welkom. Dat geldt ook voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.
Bij aanname wegen we altijd mogelijkheden en behoeften tegen elkaar af, rekening houdend met onze expertise en capaciteit. Als een leerling is aangenomen, krijgt hij ondersteuning op maat. In overleg met de ouders en de leerling wordt bepaald wat er nodig is. Dit kan wat lichtere ondersteuning zijn: groepsbegeleiding en weten dat er een aanspreekpunt is, tot wat zwaardere ondersteuning: een individuele begeleider die de leerling regelmatig spreekt, eventueel in combinatie met huiswerkbegeleiding. 
Bijsturen van de ondersteuning blijven we doen zo lang de leerling dit nodig heeft. Meerdere malen per jaar bespreken we samen met de leerling, ouders en mogelijke andere betrokkenen de geboden begeleiding en kijken we samen of de ondersteuning voldoende is, moet worden uitgebreid  of juist kan worden afgebouwd.

Het doel van het bieden van ondersteuning is dat de leerling met een diploma van school gaat en de vaardigheden bezit die de leerling in het vervolgonderwijs nodig heeft. Het zelfstandig worden staat centraal in de geboden ondersteuning.

Gezondheidszorg
Onze jeugd verdient alle kansen op een gezonde en veilige ontwikkeling. De basis voor een goede gezondheid wordt gelegd in onze jeugd. Daarom is het belangrijk de ontwikkeling van jongeren goed te volgen en problemen tijdig te signaleren. De GGD Brabant-Zuidoost heeft daarin een belangrijke taak. Zij nemen in klas 1 en 4 een gezondheidsmonitor af bij de leerlingen. Eventueel volgen naar aanleiding van de resultaten gesprekken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.
In dit document kunt u lezen wat GGD Brabant-Zuidoost voor u en uw zoon/dochter kan betekenen.

Ondersteuningscoördinatoren
Op het Huygens Lyceum zijn drie ondersteuningscoördinatoren werkzaam: Astrid van der Knaap, Miriam Thaens en Wendy van den Akker. Zij houden zich bezig met de organisatie van de ondersteuning en de communicatie en advies naar ouders en andere partijen. Zij stellen het ondersteuningsprofiel op en zorgen dat dit ten uitvoer gebracht wordt. 

Remedial teachers
Op het Huygens Lyceum werken twee remedial teachers: Ina Eshuis en Marie Louise Reemers . Zij bieden kortdurende hulp aan leerlingen op het gebied van huiswerkaanpak, leren leren, plannen en organiseren.

Dyslexie
De remedial teachers zijn ook verantwoordelijk voor afname van spelling- en leestesten in de brugklas en het geven van ondersteuning op die gebieden. Als het nodig is, zullen zij een leerling daarna doorverwezen voor verder(extern)onderzoek.
Leerlingen met dyslexie hebben recht op enkele compenserende faciliteiten. Deze staan in de dyslexieverklaring die door betrokken orthopedagoog afgegeven wordt. De leerlingen krijgen een pas waar deze faciliteiten op staan. Alle leerlingen met dyslexie worden aan het begin van de brugklas begeleid bij het leren van vreemde talen. Indien een leerling baat heeft bij audio-ondersteuning, wordt de leerling ook hier in begeleid. Het Huygens Lyceum gebruikt het spraaksoftwareprogramma ClaroRead.

Schoolpsycholoog
Op school werkt een psycholoog, Ina Zeitlin, die ingezet wordt als een leerling niet goed in zijn vel zit. De schoolpsycholoog gaat in individuele gesprekken op een praktische manier aan de slag, om samen met de leerling te werken aan datgene waar de leerling mee worstelt. Dit betreft kortdurende hulp. Mocht intensievere hulp nodig zijn, verwijst de schoolpsycholoog door.

Vertrouwensleerlingen
Vertrouwensleerlingen zijn leerlingen die getraind zijn om naar problemen van leeftijdgenoten te luisteren en daarnaar te handelen. Zij houden spreekuur in twee grote pauzes per week. De vertrouwensleerlingen worden in de brugklas ingezet als minimentor: zij zijn aanwezig bij de activiteiten van de brugklas, bij de introductie en op het kamp. Naast de mentor zijn zij aanspreekpunt voor de brugklassers.
De vertrouwensleerlingen worden begeleid door de contactpersonen (docenten) Brenda Bovers, Cees Verhoeven, Erwin van der Linden.

Groeps-RT
Voor kinderen die met een extra ondersteuningsvraag zijn aangemeld, biedt de school in de brugklas Remedial Teaching in groepjes aan. Deze lessen worden gegeven in kleine groepjes van maximaal 12 leerlingen. De groepjes worden begeleid door 2 gespecialiseerde docenten die de kinderen leren hoe zij het beste huiswerk kunnen leren, maken, plannen en organiseren. Omdat deze lessen in een kleine groep gegeven worden, kan er ook ingespeeld worden op andere zaken die de kinderen op dat moment bezighouden. Denk hierbij aan het omgaan met klasgenoten of docenten. Deze groepslessen zijn tot aan het eerste rapport gepland. Als blijkt dat een kind deze ondersteuning niet meer nodig heeft, kan deze worden afgebouwd. Mocht begeleiding nog wenselijk zijn wordt per leerling, in overleg met begeleider en ouders, besloten hoe de begeleiding verder zal worden vormgegeven.

SOVA
Elk jaar wordt een SOVA-training gegeven, een sociale vaardigheidstraining. Dit gebeurt in groepsverband, met leerlingen van alle leeftijden. Er wordt gewerkt aan contact maken, afstemmen op je omgeving en samenwerken.

Pesten
Het Huygens Lyceum vindt het belangrijk dat alle leerlingen zich prettig voelen op school. Pesten hoort niet bij een prettige en veilige omgeving. Op school zullen wij dus altijd ingrijpen als er sprake is van pestgedrag. In het veiligheidsplan van het Christiaan Huygens College( zie documenten) is meer informatie te vinden over hoe omgegaan wordt met pesten.

Wil je praten of zoek je hulp?
Klik hier voor meer informatie.

Documenten
Het Huygens Lyceum biedt verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan de individuele leerling. Hieronder vindt u de linkjes naar de verschillende documenten over deze ondersteuning.

wil je praten, zoek je hulp.png