ondersteuning

Ondersteuning

Uitgangspunten
Elke leerling die op onze locatie diplomeerbaar is, is welkom. Dat geldt ook voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.
Bij aanname wegen we altijd mogelijkheden en behoeften tegen elkaar af, rekening houdend met onze capaciteit. Als een leerling is aangenomen, krijgt hij ondersteuning op maat. In overleg met de ouders en de leerling wordt bepaald wat er nodig is. Dit kan wat lichtere ondersteuning zijn: groepsbegeleiding en weten dat er een aanspreekpunt is, tot wat zwaardere ondersteuning: een individuele begeleider die de leerling minimaal een keer per week ziet in combinatie met huiswerkbegeleiding. 
Bijsturen van de ondersteuning blijven we doen zo lang de leerling op school zit: meerdere malen per jaar wordt de voortgang van de leerling besproken met de ouders en de leerling en wordt de ondersteuning verstevigd, of juist afgebouwd. Het doel van het bieden van ondersteuning is dat de leerling van school gaat met de vaardigheden die de leerling nodig heeft in het vervolgonderwijs en natuurlijk een diploma. Het zelfstandig worden staat centraal in de geboden ondersteuning.

Ondersteuningscoördinatoren
Op het Huygens Lyceum zijn twee ondersteuningscoördinatoren werkzaam: Astrid van der Knaap en Miriam Thaens. Zij houden zich bezig met de organisatie van de ondersteuning en de communicatie naar ouders en andere partijen. Zij stellen het ondersteuningsprofiel op en zorgen dat dit ten uitvoer gebracht wordt. 

Documenten
Het Huygens Lyceum biedt verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan de individuele leerling. Hieronder vindt u de linkjes naar de verschillende documenten over deze ondersteuning.


Gezondheidszorg
Als Huygens Lyceum zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Verschillende instanties zoals scholen, JGZ, artsen en politie zijn hierbij aangesloten en kunnen een melding doen. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen.
Meer informatie.

Onze jeugd verdient alle kansen op een gezonde en veilige ontwikkeling. De basis voor een goede gezondheid wordt gelegd in onze jeugd. Daarom is het belangrijk de ontwikkeling van jongeren goed te volgen en problemen tijdig te signaleren. De GGD Brabant-Zuidoost heeft daarin een belangrijke taak. Onze school werkt met een team jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een assistente en een psycholoog.

In dit document kunt u lezen wat GGD Brabant-Zuidoost voor u en uw zoon/dochter kan betekenen.

 

Remedial teachers
Op het Huygens Lyceum werken twee remedial teachers: Geertje Kocken en Ina Eshuis. Zij bieden kortdurende hulp aan leerlingen op het gebied van huiswerkaanpak, leren leren, plannen en organiseren.
De remedial teachers zijn ook verantwoordelijk voor afname van spelling- en leestesten in de brugklas en het geven van ondersteuning op die gebieden. Als na de ondersteuning blijkt dat de leerling hardnekkig slecht blijft scoren op gebied van spelling, wordt de leerling gescreend op dyslexie, alvorens een leerling wordt doorverwezen voor onderzoek.
Leerlingen met dyslexie krijgen een faciliteitenpas die hun recht geeft op bepaalde faciliteiten die nuttig zijn voor een dyslect. Alle dyslecten worden aan het begin van de brugklas begeleid bij het leren van vreemde talen. Indien een leerling baat heeft bij audio-ondersteuning, wordt de leerling ook hier in begeleid.

Schoolpsycholoog
Op school werkt een psycholoog, Ina Zeitlin, die ingezet wordt als een leerling niet goed in zijn vel zit. De schoolpsycholoog gaat in individuele gesprekken op een praktische manier aan de slag, om samen met de leerling te werken aan datgene waar de leerling mee worstelt. Dit betreft kortdurende hulp. Mocht intensievere hulp nodig zijn, verwijst de schoolpsycholoog door.

SOVA
Elk jaar wordt een SOVA-training gegeven, een sociale vaardigheidstraining. Dit gebeurt in groepsverband, met leerlingen van alle leeftijden. Er wordt gewerkt aan contact maken, afstemmen op je omgeving en samenwerken.

Vertrouwensleerlingen
Vertrouwensleerlingen zijn leerlingen die getraind zijn om naar problemen van leeftijdgenoten te luisteren en daarnaar te handelen. Zij houden spreekuur in twee grote pauzes per week. De vertrouwensleerlingen worden in de brugklas ingezet als minimentor: zij zijn aanwezig bij de activiteiten van de brugklas, bij de introductie en op het kamp. Naast de mentor zijn zij aanspreekpunt voor de brugklassers.
De vertrouwensleerlingen worden begeleid door de contactpersonen (docenten) Geert van Lieshout en Brenda Bovers.

Pesten
Stichting 113 heeft het artikel 'pesten op school' geschreven. Hierin staan tips, hulpnummers en onderzoekscijfers over pesten op school. Stichting 113 zet zich in om leerlingen te helpen in situaties die voor hen misschien uitzichtloos lijken. Ze bieden leerlingen een luisterend oor en werken er aan om de onomkeerbare gevolgen van pesten te voorkomen.